Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2013

Til stede husnumre: 4, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 32, 38, 40 og 42.

Fuldmagt til at stemme mod forslag om snerydning modtaget fra nummer 20 (René)

  • Dirigent: Jan Dick-Nielsen, nr 14
  • Referent: Kenneth Lavrsen, nr 6

Formandens beretning omhandlede følgende emner

Sneordning 2012/2013

Ordningen havde 10 frivillige ud af 21 mulige

Maskinen gik i stykker 2 gange, men blev repareret ved frivilligt arbejde. Flere af de 10 glemte at rydde sne og måtte påmindes af formanden

Fællesareal

Legeredskaber er blevet vedligeholdt

Et træ faldt i stormen

Hegn og hække væltede flere steder i foreningen

Hække

Formanden minder medlemmerne om at nye hække mod vej skal plantes med plads til at vokse så de ikke vokser ud over fortorvet.

Sommerfest blev afholdt. Det var hyggeligt selvom der kun var få deltagere.

Vi fik en ny gartner fordi den forrige ophørte sit firma. Den nye blev valgt ud fra 3 tilbud.

Der er en trillebør i skuret hvor vi har vores snefejemaskine. Den kan man låne frit.

Tinglysning

Vi har selv forsøgt at gøre det men kunne ikke finde ud af det.

Vi bliver måske nødt til at bruge en advokat.

Fyrretræ mellem fællesareal og nummer 40. Visne grene skal skæres af.

Regnskab

Regnskabet blev godkendt enstemmingt.

Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om at fælde de to høje birketræer blev debateret og der var igen modstand mod forslaget når der plantes nye træer som erstatning.

Forslag fra medlemmerne

Forslag fra Eva og Jørgen Rasmussen blev diskuteret

Det oprindelige forslag var at hæve kontingentet for at betale for snerydning.

Et alternativt forslag blev stillet om at bruge af de opsparede midler det første år og så tage stilling igen næste år.

Opringeligt forslag om kontingentforhøjelse faldt enstemmigt.

Alternativt forslag blev vedtaget med 10 stemmer for, 2 imod, 1 undlod at stemme

Ved afstemningen lod vi fuldmagten gælde som nej.

Bestyrelsen blev bedt om at spørge om tilbud fra nuværende gartner ang. Snerydning. Dette er siden sket og han var væsentligt dyrere end det tilbud vi allerede har.

Budget

Budgettet blev vedtaget. Herunder at underskudet forøges med de 8125 kr som tilbudet på snerydning lød på. Et nyt opdateret budget vil blive omdelt.

Valg til bestyrelsen

  • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) var ikke på valg
  • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) blev genvalgt uden modkandidater.
  • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant.
  • Thomas West (30) blev genvalgt som revisor
  • Steen Hansen (22) blev valgt som ny revisorsuppleant

Eventuelt

Det blev spurgt om vi ikke kunne lave en webside med foreningens information. Det sagde Kenneth (6) JA til at lave.

I kan allerede finde dette referat, vedtægter, beslutninger, mv på - http://lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome

Et medlem har spurgt kommunen om planer for fjernvarme. Svaret var at der ikke er vedtaget noget for vores område og at der vil gå mindst 5-7 år før der evt sker noget

Der er flere der har set rotter i området. Råtter skal rapporteres til rottebekæmpelsen i Glostrup. Det sker via deres hjemmeside http://glostrup.rotteweb.dk


Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

01 Dec 2013
Topic revision: r2 - 02 Dec 2013, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.