Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 20 Nov 2014

Til stede husnumre: 26, 10, 38, 24, 4, 20, 36, 42, 16, 6, 40, 14

Fuldmagter: fra nr 12, 20, og nummer 2

 • Dirigent: Jeanette, nr 36
 • Referent: Kenneth Lavrsen, nr 6

Formandens beretning omhandlede følgende emner

Bestyrelsen var tilfreds med snerydningen

Birketræer fældet

Vi fik ny havemand fordi den gamle blev syg og måtte opgive sit firma. Vi fik flere tilbud og valgte det billigste

Der er lavet småreparationer på fællesarealet

Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt

Regnskab

Regnskabet blev godkendt med 10 for og 1 imod, 1 undlod

Forslag fra bestyrelsen

Snerydning blev vedtaget

Forslag fra medlemmerne

Forslag 1 fra Claus nummer 42

Der foreslås forhøjelse af foreningens betaling vedrørende nyplantning af hække. Nuværende 100 anses for lidt

11 mod, og 1 for

Forslag 2 fra Claus nummer 42

10 mod, 1 for, 1 undlod

Budget

Det er nødvendigt at forhøje kontingentet til 2200 kr per år, da vi skal dække snerydning og prisstigning til gartner.

10 for budgettet, 5 mod (3 stemmer via fuldmagt)

Valg til bestyrelsen

 • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) blev genvalgt uden modkandidater
 • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) var ikke på valg
 • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant.
 • Thomas West (30) blev genvalgt som revisor
 • Dennis (36) blev valgt som ny revisorsuppleant

Eventuelt

 • Rotter set i 3. række. Man skal holde øje med lofter og skunke
 • Der gøres opmærksom på at referater og bestyrelsesmøder lægges på vores hjemmeside http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/GeneralforsamlingReferat2014
 • Foreningen bliver 50 i 2015. Hvis nogen har en ide til hvordan det kan fejres
 • Når bestyrelsen konstitueres vil medlemmerne få hvem får hvilke poster og deres kontaktinformationer
 • Der blev diskuteret nogle ideer til hvad vi gerne vil gøre ved legeredskaberne


Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

20 Nov 2014
Topic revision: r2 - 20 Nov 2014, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.