Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2016

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2016

Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 42, 38

Fuldmagter: ingen

 • Dirigent: Jan Dick-Nielsen (14)
 • Referent: Kenneth Lavrsen (6)

Formandens beretning omhandlede følgende emner

 • Kommunen rydder sne som aftalt
 • Sommerfesten blev afholdt som de forrige år
 • Vi beholder vores gartner fordi han er billig. Kvaliteten er ikke det bedste men det er hvad vi har råd til
 • Hegn mod nabo er blevet repareret
 • Sandkasse og borde/bænke er blevet vedligeholdt
 • Et bord/bænkesæt er blevet ødelagt af hærværk
 • Vi er ved at indskanne gamle referater af afdelingens møder
 • Der er blevet skiftet hæk mod byparksvej for nummer 2, 4, og 6
 • Det forventes at vores vejbelysning snart bliver udskiftet. Vi ved ikke hvornår

 • Der blev talt om at vejbelægningen og det blev bekræftet af det er kommunen der skal lave det i følge med gammel aftale
 • Formanden vil kontakte kommunen når det bliver forår

Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt

Regnskab

 • Regnskabet er godkendt

Forslag fra bestyrelsen

 • Ingen forslag

Forslag fra medlemmerne

Forslag 1 fra Claus nummer 42

 • Forslag om at 2 fyrretræs-stammer mod vej fældes
 • Forslaget blev ikke vedtaget. Afstemningen havde 1 for, 2 mod, 9 stemte ikke

Forslag 1 fra Claus nummer 42

 • Forslag om at reglerne om hegn mod fællesarealer og foreningens tilskud på 100 kr per meter ændres da den i følge Claus ikke overholder hegnsloven
  • Afstemning om forslaget blev forkastet med stemmerne 1 for og 11 mod
 • Alternativt forslag fra Kenneth Lavrsen: Det forslås dagsordenvedtagelsen fra 2005 og efterfølgende beslutning fra bestyrelsen af 30. oktober 2011 angående foreningens betaling ved fælles hæk ændres således at...
  • Vedligeholdelse af hæk mod fællesarealer skal aftales med bestyrelsen (uændret)
  • Foreningen dækker halvdelen, dog maximum 150 kr per meter hæk (ændring fra 100 kr/m) inkl. eventuel arbejdsløn.
  • Ændringen gælder fra dags dato 21 november 2016 og gælder ikke med tilbagevirkende kraft for de hække der allerede er skiftet
  • Afstemningen for dette forslag: 10 for, 1 mod, 1 undlod
  • Denne ændring er tilføjet til Beslutninger siden 1994 - bilag B

Budget

 • Budgettet viser at vi vil have et underskud som vil tære på ejenkapitalen.
 • Det blev foreslået at hæve kontigentet med 100 kr om året til at dække merudgiften af den forhøjede sats for udskiftning af hække mod fællesareal. Kontingentet bliver således 2000 kr. Det blev sat til afstemning og budgettet med et kontigent på 2000 kr blev vedtaget med 9 stemmer for og 3 mod

Valg til bestyrelsen

 • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) var ikke på valg
 • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) blev genvalgt
 • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant
 • Thomas (30) blev genvalgt som revisor
 • Claus (42) blev valgt valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

 • Hans vil prøve igen at se hvad der kan lade sig gøre mht bredbånd
 • Der er set rotter i 3. række i baghaverne

Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

21 Nov 2016

Foreningens hjemmeside er http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome
Topic revision: r5 - 05 Oct 2017, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.