Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2019

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 26 Nov 2019

Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 38

Fuldmagter: ingen

Valg af Dirigent og Referant

 • Dirigent: Jan (14)
 • Referent: Kenneth Lavrsen (6)

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

 • To bestyrelsesmøder afholdt
 • Reparationer af petanquebane, sandkasse og borde/bænkesat
 • Bestyrelsen lavede en arbejdsdag som forberedelse til ny havemand
 • Ny havemand havde i virkeligheden udliciteret til en anden
 • Nye ejere i nr 34 -Mette og Lars og deres 3 børn - vi siger velkommen
 • Anni Nielsen (12) og Kurt Simonsen nr 40 er gået bort i år. Æret være deres minde
 • Vi er nu 8 der er med i nabohjælp - https://nabohjaelp.botrygt.dk/
 • Fire medlemmer skulle rykkes i forbindelse med betaling af kontingent. Det kræver en del tid for Eva at sende rykkere
 • Fire huse har fået nyt tag. Der nu kun fem er tilbage med gamle tage. Man må forvente nogle nuanceforskelle mellem nyere tegl, og dem der er nogle år gamle. Med årene kommer alle til at se mere ens ud
 • Nr 2-14 skal nu have affaldposen på vestsiden (ud mod lilliendalsvej). Flere har klaget uden held. Andre er glade for ændringen
 • Sommerfesten blev aflyst på grund af manglende tilmelding
 • Formanden bekendtgjorde at han ønskede at træde tilbage. Foreningen takkede Per mange gange for det gode arbejde

Formandens berretning blev enstemming vedtaget

Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse

 • Alle kontingenter er betalt
 • Regnskabet blev enstemmigt godkendt
 • Der var enighed om at vi fortsat opkræver rykker gebyr på 100 kr, hvis der ikke bliver betalt indenfor fristen. Første påmindelse er gratis men yderligere rykkere koster 100 kr per gang

Forslag fra bestyrelsen

 • Ingen forslag

Forslag fra medlemmerne

 • Ingen forslag

Budget

 • Nyt forslag til budget
 • Bestyrelsen har foreslået, at man ikke længere skal have gødningsstiernes hække vedligeholdt, og at foreningens hække og krat skal klippes kun en gang om året for at holde kontingentstigningen nede. Det ville betyde et nyt kontingent på 2550 kr med besparelsen på hækkeklipning som forudsætning. Dette blev diskuteret, men der var ikke stemning for det, da det ville gå ud over området
 • Oprindelige forslag blev vedtaget med 10 stemmer. 1 hverken for eller mod, hvilket betyder at kontingentet stiger til 3000 kr.
 • Lene (20) har påtaget sig at prøve at finde en billigere havemand, så vi eventuelt kan sætte kontingentet ned næste år

Valg til bestyrelsen

 • Kenneth Lavrsen (6) - som bliver ny formand
 • Lisbeth Vangaa (8)
 • Annette Hesselvig (16)
 • Lene Islin (20) (valgt for 1 år som erstatning for Hans (10) der har trukket sig)
 • Eva Lis Rasmussen (26) - fortsætter - ikke på valg

 • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant
 • Thomas Hjort West (30) blev genvalgt som revisor
 • Per Hesselvig (16) blev valgt som ny revisorsuppleant

Eventuelt

 • Flag kan bruges af alle. Det ligger i skuret på legepladsen. Per har stadig nogle nøgler til skuret
 • Flere fliser er knækket og ligger og rokker ved nr 2 og nr 4. Ingen har set hvem der har kørt på fortorvet med tunge køretøjer
 • Der blev diskuteret om at undgå holde parkeret med hjulene på fortorvet, da det gør det svært for de ældre at komme forbi
 • Det blev diskuteret om man kunne vise mere hensyn, når der holdes fest ud på de små timer. Der var bred enighed om, at det normalt ikke var et problem, og der blev talt om at man måske i fremtiden kunne tænke på at trække indenfor, når klokken bliver hen ad 2 om natten
 • Der har været en del byggestøj udenfor normal arbejdstid. Glostrup Kommune har følgende regler der skal følges


Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

27 november 2019

Foreningens hjemmeside er http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome

Topic revision: r4 - 16 Dec 2019, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.