Motion - Bug Report 2004x 12x 15x 102245

BUG: received signal SIGFPE, Arithmetic exception

Using last snapshot ( motion-3.1.18_snap8 ) with ffmpeg-0.4.8 compiled from source and with logitech Sphere ( pwc-10.0.5 ).

modprobe pwc size=vga mbufs=3 fps=10

Test case

settings: image width 640 height 480 or image width 320 height 240

gdb bt trace (width 640 height 480):

Program received signal SIGFPE, Arithmetic exception.
[Switching to Thread 1087982512 (LWP 5563)]
0x402e00a9 in ff_fix_long_b_mvs () from /usr/local/lib/libavcodec.so
(gdb) bt full
#0 0x402e00a9 in ff_fix_long_b_mvs () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#1 0x402d4d12 in ff_estimate_b_frame_motion () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#2 0x4027ce95 in ff_combine_frame () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#3 0x40279649 in MPV_encode_picture () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#4 0x402767aa in avcodec_encode_video () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#5 0x08058337 in ffmpeg_put_frame (ffmpeg=0x80775a8, pic=0x1) at ffmpeg.c:493
    out_size = 0
    ret = 0
#6 0x0805829e in ffmpeg_put_other_image (ffmpeg=0x8076630, y=0x0, u=0x0, v=0x0) at ffmpeg.c:462
    picture = (AVFrame *) 0x8100ad0
#7 0x080533cc in event_ffmpeg_put (type=256, cnt=0x8065568,
  img=0x416e8008 "ttuwyz{|yqutqv|\200{oty}{yw~{z|~{{\200\202\206{w~\200\203\205\205\201}{{|\200\204\203\203~w\200\177}|\212\216\214\205\204\206\207\210\204\205vu\202\210\215\216\206\205\203\201\201|wq\201Ãõñääääããããåäãâèèèèáâäæèèéêççççåæçèêêêêééééçèéêêêêêééééêêêêçèéêèèèèëêéééééééééé", 'è' <repeats 16 times>, "æåäãèèèèèèèèäåæçèèèèçççç"..., dummy2=0x0, tm=0x40d94a90)
  at event.c:468
    width = 640
    height = 0
    u = (unsigned char *) 0x1 <Address 0x1 out of bounds>
    v = (unsigned char *) 0x0
#8 0x080535b4 in event (type=256, cnt=0x8065568,
  filename=0x416e8008 "ttuwyz{|yqutqv|\200{oty}{yw~{z|~{{\200\202\206{w~\200\203\205\205\201}{{|\200\204\203\203~w\200\177}|\212\216\214\205\204\206\207\210\204\205vu\202\210\215\216\206\205\203\201\201|wq\201Ãõñääääããããåäãâèèèèáâäæèèéêççççåæçèêêêêééééçèéêêêêêééééêêêêçèéêèèèèëêéééééééééé", 'è' <repeats 16 times>, "æåäãèèèèèèèèäåæçèèèèçççç"..., eventdata=0x0,
  tm=0x40d94a90) at event.c:601
    i = 10
#9 0x0804afef in motion_detected (cnt=0x8065568, diffs=3354, dev=0, devpipe=0, devmpipe=0,
  newimg=0x416e8008 "ttuwyz{|yqutqv|\200{oty}{yw~{z|~{{\200\202\206{w~\200\203\205\205\201}{{|\200\204\203\203~w\200\177}|\212\216\214\205\204\206\207\210\204\205vu\202\210\215\216\206\205\203\201\201|wq\201Ãõñääääããããåäãâèèèèáâäæèèéêççççåæçèêêêêééééçèéêêêêêééééêêêêçèéêèèèèëêéééééééééé", 'è' <repeats 16 times>, "æåäãèèèèèèèèäåæçèèèèçççç"...) at motion.c:289
    i = 3354
    tmpshots = 0
    tmptime = {tm_sec = 636, tm_min = 66, tm_hour = 0, tm_mday = 629, tm_mon = 6, tm_year = 11, tm_wday = 0,
 tm_yday = 0, tm_isdst = 1087974028, tm_gmtoff = 470, tm_zone = 0x40d929e8 "ØJÙ@^À\004\bhU\006\b\032\r"}
    conf = (struct config *) 0x8065d70
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
    imgs = (struct images *) 0x8065ee0
   #10 0x0804c05e in motion_loop (arg=0x8065568) at motion.c:748
    olddiffs = 1087974016
    newimg = (
  unsigned char *) 0x416e8008 "ttuwyz{|yqutqv|\200{oty}{yw~{z|~{{\200\202\206{w~\200\203\205\205\201}{{|\200\204\203\203~w\200\177}|\212\216\214\205\204\206\207\210\204\205vu\202\210\215\216\206\205\203\201\201|wq\201Ãõñääääããããåäãâèèèèáâäæèèéêççççåæçèêêêêééééçèéêêêêêééééêêêêçèéêèèèèëêéééééééééé", 'è' <repeats 16 times>, "æåäãèèèèèèèèäåæçèèèèçççç"...
    cnt = (struct context *) 0x8065568
    i = 1087974016
    j = 0
    diffs = 3354
    detecting_motion = 5
    curtime = {tm_sec = 35, tm_min = 10, tm_hour = 11, tm_mday = 15, tm_mon = 11, tm_year = 104, tm_wday = 3,
 tm_yday = 349, tm_isdst = 0, tm_gmtoff = 3600, tm_zone = 0x80675f8 "CET"}
    lastframe = 1103105435
    picture = (FILE *) 0x8065568
    postcap = 0
    frame_buffer_size = 0
    smartmask_ratio = 110
    smartmask_count = 20
    smartmask_lastrate = 2
    passflag = 1
    rolling_average_data = (long int *) 0x8065338
    required_frame_time = 500000
    frame_delay = 0
    rolling_frame = 12
    tv1 = {tv_sec = 1103105435, tv_usec = 435697}
    tv2 = {tv_sec = 1103105434, tv_usec = 999433}
    rolling_average = 0
    elapsedtime = 1087974016
    timenow = 3215000241
    timebefore = 3214494284
#11 0x400469b4 in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0  location = {x = 609, y = 319, width = 60, height = 80}

gdb bt trace (width 320 height 240):

Program received signal SIGFPE, Arithmetic exception.
[Switching to Thread 1087982512 (LWP 5592)]
0x402e00a9 in ff_fix_long_b_mvs () from /usr/local/lib/libavcodec.so
(gdb) bt full
#0 0x402e00a9 in ff_fix_long_b_mvs () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#1 0x402d4d12 in ff_estimate_b_frame_motion () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#2 0x4027ce95 in ff_combine_frame () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#3 0x40279649 in MPV_encode_picture () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#4 0x402767aa in avcodec_encode_video () from /usr/local/lib/libavcodec.so
No symbol table info available.
#5 0x08058337 in ffmpeg_put_frame (ffmpeg=0x81caa38, pic=0x1) at ffmpeg.c:493
    out_size = 0
    ret = 0
#6 0x0805829e in ffmpeg_put_other_image (ffmpeg=0x8067238, y=0x0, u=0x0, v=0x0) at ffmpeg.c:462
    picture = (AVFrame *) 0x81efc90
#7 0x080533cc in event_ffmpeg_put (type=256, cnt=0x8065568,
  img=0x80f8408 "ppqsiottroostsrq{xwyx|ww\200ty{z\177{z}q\206\202z\177oqÉñâããååãååâæææææåæçèèèèèççççèèèèåæçèææææäèååèçææååååååååçççç", 'æ' <repeats 24 times>, "âãäåææææææææääääåããåååååääääääääããããääääããããááááááááããããááááààààÞßâàßßßßßßßß"...,
  dummy2=0x0, tm=0x40d94a90) at event.c:468
    width = 320
    height = 0
    u = (unsigned char *) 0x1 <Address 0x1 out of bounds>
    v = (unsigned char *) 0x0
#8 0x080535b4 in event (type=256, cnt=0x8065568,
  filename=0x80f8408 "ppqsiottroostsrq{xwyx|ww\200ty{z\177{z}q\206\202z\177oqÉñâããååãååâæææææåæçèèèèèççççèèèèåæçèææææäèååèçææååååååååçççç", 'æ' <repeats 24 times>, "âãäåææææææææääääåããåååååääääääääããããääääããããááááááááããããááááààààÞßâàßßßßßßßß"...,
  eventdata=0x0, tm=0x40d94a90) at event.c:601
    i = 10
#9 0x0804afef in motion_detected (cnt=0x8065568, diffs=1960, dev=0, devpipe=0, devmpipe=0,
  newimg=0x80f8408 "ppqsiottroostsrq{xwyx|ww\200ty{z\177{z}q\206\202z\177oqÉñâããååãååâæææææåæçèèèèèççççèèèèåæçèææææäèååèçææååååååååçççç", 'æ' <repeats 24 times>, "âãäåææææææææääääåããåååååääääääääããããääääããããááááááááããããááááààààÞßâàßßßßßßßß"...)
  at motion.c:289
    i = 1960
    tmpshots = 0
    tmptime = {tm_sec = 316, tm_min = 66, tm_hour = 0, tm_mday = 309, tm_mon = 6, tm_year = 11, tm_wday = 0,
 tm_yday = 0, tm_isdst = 1087974028, tm_gmtoff = 230, tm_zone = 0x40d929e8 "ØJÙ@^À\004\bhU\006\bš\a"}
    conf = (struct config *) 0x8065d70
    imgs = (struct images *) 0x8065ee0
    location = {x = 57, y = 225, width = 64, height = 35}
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#10 0x0804c05e in motion_loop (arg=0x8065568) at motion.c:748
    olddiffs = 1087974016
    newimg = (
  unsigned char *) 0x80f8408 "ppqsiottroostsrq{xwyx|ww\200ty{z\177{z}q\206\202z\177oqÉñâããååãååâæææææåæçèèèèèççççèèèèåæçèææææäèååèçææååååååååçççç", 'æ' <repeats 24 times>, "âãäåææææææææääääåããåååååääääääääããããääääããããááááááááããããááááààààÞßâàßßßßßßßß"...
    cnt = (struct context *) 0x8065568
    i = 1087974016
    j = 0
    diffs = 1960
    detecting_motion = 2
    curtime = {tm_sec = 50, tm_min = 33, tm_hour = 11, tm_mday = 15, tm_mon = 11, tm_year = 104, tm_wday = 3,
 tm_yday = 349, tm_isdst = 0, tm_gmtoff = 3600, tm_zone = 0x80675f8 "CET"}
    lastframe = 1103106830
    picture = (FILE *) 0x8065568
    postcap = 0
    frame_buffer_size = 0
    smartmask_ratio = 110
    smartmask_count = 20
    smartmask_lastrate = 2
    passflag = 1
    rolling_average_data = (long int *) 0x8065338
    required_frame_time = 500000
    frame_delay = 0
    rolling_frame = 1
    tv1 = {tv_sec = 1103106830, tv_usec = 222153}
    tv2 = {tv_sec = 1103106829, tv_usec = 723727}
    rolling_average = 0
    elapsedtime = 1087974016
    timenow = 314819401
    timebefore = 314316483
#11 0x400469b4 in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0

That is not happening with previous snapshot ( motion-3.1.18_snap7 ) so maybe is related to last patches i guess that ffmpeg ones.

Environment

Motion version: 3.1.18_snap8
Shared libraries: curl, xmlrpc, ffmpeg, mysql, postgresql
Server OS: debian Sarge, kernel 2.6.8

-- AngelCarpintero - 15 Dec 2004

Follow up

Fix record

It happens if you compiled ffmpeg with the option --disable-risky , so avoid to run configure with this option if you compile ffmpeg from source.
Topic revision: r3 - 30 Jan 2005, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Please do not email Kenneth for support questions (read why). Use the Support Requests page or join the Mailing List.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.